Make your own free website on Tripod.com
 
 
                          
 
 

ข้อสอบก่อนเรียน
 
ข้อสอบหลังเรียน
 
ข้อสอบปลายภาค
 

 

บทที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์
 
บทที่ 2 องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์  
บทที่ 3 ส่วนประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์  
บทที่ 4 หน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยความจำ  
บทที่ 5 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  
บทที่ 6 ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล  
บทที่ 7 ภาษาคอมพิวเตอร์  
บทที่ 8 การพัฒนาระบบ การวิเคราะห์งาน   
บทที่ 9 ระบบสารสนเทศ  
บทที่ 10 การสื่อสารและเครือข่าย