Make your own free website on Tripod.com


รายละเอียดการเรียนการสอน

     รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer)
     รหัสวิชา 104102
     จำนวนหน่วยกิต 3
     จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3(3-0)

     คำอธิบายรายวิชา
       วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานแต่ละส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
       การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเบื้องต้น

     วัตถุประสงค์
        1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
        2. เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาคอมพิวเตอร์ในระดับสูงต่อไป
        3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงโครงสร้างของคอมพิวเตอร์
        4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้สื่อบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง
        5. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงข้อมูลและการเก็บข้อมูล
        6. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการทำงานของคอมพิวเตอร์
        7. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
        8. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบสารสนเทศ

     เนื้อหารายวิชา
        บทที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
        บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
        บทที่ 3 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
        บทที่ 4 หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำ
        บทที่ 5 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
        บทที่ 6 ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
        บทที่ 7 ภาษาคอมพิวเตอร์
        บทที่ 8 การพัฒนาระบบ การวิเคราะห์งาน และการติดตั้งโปรแกรม
        บทที่ 9 ระบบสารสนเทศ
        บทที่ 10 เครือข่ายคอมพิวเตอร์