Make your own free website on Tripod.com
     
               
     
ขอแนะนำตัวหน่อยนะครับ

 
 
  ชื่อ นายศุภชัย สุวรรณกองกุล
กำลังศึกษาอยู่ที่ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 02
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ทวีชัย อังกุรนาค

เว็ปมีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่
E-mail : Hello!! supachai
MsN : miss_U_365@hotmail.com