Make your own free website on Tripod.com
08-Nov-2004
 
ประวัติและความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์
หน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยความจำ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
ภาษาคอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบ การวิเคราะห์งาน และการติดตั้งโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
การสื่อสารและเครือข่าย (Communication And Network)